Deelnemersvoorwaarden Ik sport 3 dagen


Met het inschrijven voor de 'Ik sport 3 dagen' verklaart u zich als deelnemer bekend en akkoord met de deelnemersvoorwaarden van de drie onderstaande evenementen:

 

Run4Daniel

 

Definities

In deze deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: een hardloop evenement in Rotterdam dat onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement Run4Daniel.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Inschrijving: de inschrijving strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • Organisator: Epic Sports & Business (KvK 59729368) onder auspiciën van Stichting Erasmus MC Foundation.


Deelname

 • Het evenement is een initiatief van het Daniel den Hoed Fonds, onderdeel van Stichting Erasmus MC Foundation en wordt door Epic Sports & Business ten bate van het Daniel den Hoed Fonds, onderdeel van Stichting Erasmus MC Foundation uitgevoerd.
 • Het evenement is een (recreatieve) hardloopevenement zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gelopen worden.
 • Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 • Het evenement vindt plaats op vrijdag 25 juni 2021.
 • Voorinschrijving is mogelijk tot een week voor het eerste evenement.
 • Kosten voor inschrijving op de dag van het evenement kunnen afwijken van de kosten bij voorinschrijving. Kosten van voor- en dag inschrijving worden op de website van het evenement gecommuniceerd.
 • Inschrijving en recht op deelname zijn pas definitief en geldig indien het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is ontvangen.
 • Minderjarige deelnemers dienen voorafgaand toestemming te hebben van hun ouder/voogd.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 • Ook bij wijziging van de afstand waarvoor is ingeschreven, vindt geen restitutie plaats. Bij wijziging naar een afstand met een hoger inschrijfbedrag dient het verschil te worden bijbetaald.
 • Het overdragen van het recht op deelname c.q. het omzetten van de naam van een deelnemer is niet mogelijk.
 • Deelname aan de run en gebruik van de faciliteiten op de verzorgingsposten is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnemers zijn verplicht hun startnummer zichtbaar te dragen.
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de run voldoende gezond zijn.
 • Deelnemers respecteren overige deelnemers, het publiek, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan het evenement te ontzeggen.
 • Tijdens het evenement is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
  • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • (huis)dieren, luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
  • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 • De organisator behoudt zich het recht voor de route, afstanden, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
 • Indien het evenement door overmacht op enig moment moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijf- en sponsorgelden plaatsvinden.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast.
 • Indien het evenement wordt geannuleerd om andere redenen dan hierboven genoemd, kunnen na een schriftelijk verzoek daartoe, de inschrijfgelden worden gerestitueerd. Het schriftelijk verzoek dient binnen één maand nadat het evenement zou plaatsvinden te worden ingediend.  Het schriftelijke verzoek kunt u richten tot foundation@erasusmusmc.nl.
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan het evenement te ontzeggen.

 
Aanvullende voorwaarden in verband met bedrijfsdeelname

 • Bedrijven dienen voorafgaand aan het evenement het inschrijfgeld van alle deelnemers te hebben voldaan.
 • Uiterlijk één week voorafgaand aan de start van het evenement dient het bedrijf de deelnemerslijst inclusief contact gegevens in geval van nood door te geven aan de organisator.
 • Indien het inschrijfgeld niet is ontvangen en of geen complete deelnemerslijst aanwezig is dan kan de organisatie het bedrijf van deelname uitsluiten.


Aansprakelijkheid

 • Deelnemen aan het evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor welk letsel/ schade dan ook, van deelnemers of betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers.Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.


Portretrecht & Persoonsgegevens

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan het evenement, voor promotionele doeleinden van de Erasmus MC Foundation.
 • De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent vanwege inschrijving toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en deelname-materialen aan de deelnemer.
 • Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator.
 • De deelnemer kan na het evenement door de Erasmus MC Foundation worden benaderd voor fondsenwervende doeleinden, uitsluitend per e-mail en met de mogelijkheid zich daar verder voor af te melden.


Overig

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator van het evenement.

 

 

Tour de Rotterdam

 

Definities

In deze deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: een fietstocht die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement Erasmus MC – Tour de Rotterdam.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Inschrijving: de inschrijving strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • Organisator: Stichting Erasmus MC Foundation.

 

Deelname

 • Het evenement is een initiatief van en wordt georganiseerd door Stichting Erasmus MC Foundation, Dr. Molenwaterplein 40, 3015 GD te Rotterdam.
 • Het evenement is een (recreatieve) sponsorfietstocht zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gereden worden.
 • Onder ‘fietsen’ wordt verstaan: het zich zodanig voorwaarts bewegen op een fiets. Ligfietsen, tandems, bakfietsen en andere vormen van fietsen die veilig gebruikt kunnen worden, zijn toegestaan.
 • Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 • Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 juni 2021.
 • De voorinschrijving sluit een week voor het eerste event.
 • Kosten voor inschrijving op de dag van het evenement kunnen afwijken van de kosten bij voorinschrijving. Kosten van voor- en dag inschrijving worden op de website van het evenement gecommuniceerd.
 • De inschrijving en het recht op deelname zijn pas definitief en geldig indien het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld door de organisatie is ontvangen.
 • Fietsers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 • Ook bij wijziging van de afstand waarvoor is ingeschreven, vindt geen restitutie plaats. Bij wijziging naar een afstand met een hoger inschrijfbedrag dient het verschil te worden bijbetaald.
 • Het overdragen van het recht op deelname c.q. het omzetten van de naam van een deelnemer is niet mogelijk.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnemers zijn verplicht hun startnummer zichtbaar te dragen.
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Deelnemers zijn verplicht om voor vertrek hun naam en de naam/telefoonnummer van een contactpersoon op de achterkant van het startnummer in te vullen. Dit bevordert optimale hulpverlening in het geval van incidenten.
 • Het dragen van een deugdelijke valhelm is gedurende de gehele Pelotonstocht en de Vrije Toertochten verplicht.
 • Het gebruik van een ligstuur is niet toegestaan.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, het publiek, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de Tour onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Mobiel bellen op de fiets wordt ten zeerste afgeraden.
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan het evenement te ontzeggen.
 • Tijdens het evenement is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
  • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • (huis)dieren, aanhangwagens in welke vorm dan ook achter de fiets, luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
  • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers van deze toertocht die zich schuldig maken aan wangedrag ten opzichte van medeweggebruikers en overige deelnemers alsmede het niet houden aan de wettelijke verkeersregels uit te sluiten.
 • De organisator behoudt zich het recht voor de route, afstanden, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
 • Indien de tocht(en) door overmacht op enig moment moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijf- en sponsorgelden plaatsvinden.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast.
 • Indien het evenement wordt geannuleerd om andere redenen dan hierboven genoemd, kunnen na een schriftelijk verzoek daartoe, de inschrijfgelden worden gerestitueerd. Het schriftelijk verzoek dient binnen één maand nadat het evenement zou plaatsvinden te worden ingediend.  Het schriftelijke verzoek kunt u richten tot foundation@erasmusmc.nl

 

Aanvullende voorwaarden in verband met bedrijfsdeelname

 • Bedrijven dienen voorafgaand aan het evenement het inschrijfgeld van alle deelnemers te hebben voldaan.
 • Uiterlijk één week voorafgaand aan de start van het evenement dient het bedrijf een deelnemerslijst inclusief de contactgegevens in geval van nood door te geven aan organisator.
 • Indien het inschrijfgeld niet is ontvangen, en of er geen complete deelnemerslijst aanwezig is dan kan de organisatie het bedrijf van deelname uitsluiten.

 

 Aansprakelijkheid

 • Deelnemen aan het evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor welk letsel of schade dan ook van deelnemers of betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

 Portretrecht & Persoonsgegevens

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan het evenement, voor promotionele doeleinden van de Erasmus MC Foundation.
 • De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent vanwege inschrijving toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en deelname-materialen aan de deelnemer.
 • Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator.
 • De deelnemer kan na het evenement door de Erasmus MC Foundation worden benaderd voor fondsenwervende doeleinden, uitsluitend per e-mail en met de mogelijkheid zich daar verder voor af te melden.

 

Overig

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator van het evenement.

 

 

Swim4Daniel

 

Definities

In deze deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: een zwemtocht in buitenwater door het Maritiem District van Rotterdam die onderdeel uitmaakt van het door de organisator in enig jaar te organiseren evenement Swim4Daniel.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
 • Inschrijving: de inschrijving strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
 • Organisator: Erasmus MC Foundation


Deelname

 • Het evenement is een initiatief van en wordt georganiseerd door de Erasmus MC Foundation ten bate van het Daniel den Hoed Fonds, onderdeel van Stichting Erasmus MC Foundation.
 • Het evenement is een recreatieve buitenwater zwemtocht zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gezwommen worden.
 • Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 • Het evenement vindt plaats in juni 2022.
 • Voorinschrijving is mogelijk tot een week voor het eerste event.
 • Kosten voor inschrijving op de dag van het evenement kunnen afwijken van de kosten bij voorinschrijving. Kosten van voor- en dag inschrijvingen worden op de website van het evenement gecommuniceerd.
 • Inschrijving en recht op deelname zijn pas definitief en geldig indien het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is ontvangen.
 • Zwemmers vanaf 8 jaar mogen deelnemen aan de afstand 250 meter op voorwaarde van bezit van zwemdiploma A en B.
 • Zwemmers vanaf 13 jaar mogen deelnemen aan de afstanden 250 of 500 meter op voorwaarde van bezit van zwemdiploma A en B.
 • Zwemmers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding van een deelnemende volwassene. Deze volwassene dient zich apart in te schrijven.
 • Minderjarige deelnemers dienen toestemming te hebben van hun ouder/voogd voor deelname.
 • Zwemmers vanaf 16 jaar mogen deelnemen aan de afstand 250, 500 of 1.500 meter op voorwaarde van bezit van zwemdiploma A en B.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden niet gerestitueerd.
 • Ook bij wijziging van de afstand waarvoor is ingeschreven, vindt geen restitutie plaats. Bij wijziging naar een afstand met een hoger inschrijfbedrag dient het verschil te worden bijbetaald.
 • Het overdragen van het recht op deelname c.q. het omzetten van de naam van een deelnemer is niet mogelijk.
 • Deelname aan de zwemtocht en gebruik van de faciliteiten op de verzorgingsposten is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de buitenwater zwemtocht voldoende gezond zijn.
 • Deelnemers zijn verplicht een Swim4Daniel badmuts te dragen. Iedere deelnemer ontvangt op de dag van het evenement deze badmuts.
 • Deelnemers zijn verplicht een saferswimmer te gebruiken. Bij inschrijving kunt u deze bestellen.
 • Deelnemers respecteren overige watergebruikers, het publiek, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd op straffe van uitsluiting van (verdere) deelname
 • Medische gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan het evenement te ontzeggen
 • Tijdens het evenement is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
  • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • (huis)dieren, luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
  • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.

 • De organisator behoudt zich het recht voor de route, afstanden, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
 • Indien de tocht(en) door overmacht (op enig moment) moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijf- en sponsorgelden plaatsvinden.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast.
 • Indien het evenement wordt geannuleerd om andere redenen dan hierboven genoemd, kunnen na een schriftelijk verzoek daartoe, de inschrijfgelden worden gerestitueerd. Het schriftelijk verzoek dient binnen één maand nadat het evenement zou plaatsvinden te worden ingediend.  Het schriftelijke verzoek kunt u richten tot foundation@erasusmusmc.nl
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan het evenement te ontzeggen.

 
Aanvullende voorwaarden in verband met bedrijfsdeelname

 • Bedrijven dienen voorafgaand aan het evenement het inschrijfgeld van alle deelnemers te hebben voldaan.
 • Uiterlijk één week voorafgaand aan de start van het evenement dient het bedrijf een deelnemerslijst inclusief contact gegevens in geval van nood door te geven aan de organisator.
 • Indien het inschrijfgeld niet is ontvangen en of er geen complete deelnemerslijst aanwezig is dan kan de organisatie het bedrijf van deelname uitsluiten.


Aansprakelijkheid

 • Deelnemen aan het evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor welk letsel/schade dan ook, van deelnemers of betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op    dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.


Portretrecht & Persoonsgegevens

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan het evenement, voor promotionele doeleinden van de organisator en van de Erasmus MC Foundation.
 • De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent vanwege inschrijving toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en deelname-materialen aan de deelnemer.
 • Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator.
 • De deelnemer kan na het evenement door de Erasmus MC Foundation worden benaderd voor fondsenwervende doeleinden, uitsluitend per e-mail en met de mogelijkheid zich daar verder voor af te melden.


Overig

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator van het evenement.

 

Algemene voorwaarden Website


Website

Deze website is eigendom van Erasmus MC Foundation. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Erasmus MC Foundation - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Erasmus MC Foundation en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Erasmus MC Foundation en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Erasmus MC Foundation en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.


Auteursrecht

Erasmus MC Foundation spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Erasmus MC Foundation, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Erasmus MC Foundation tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.


Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Erasmus MC Foundation en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.


Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Erasmus MC Foundation zullen Erasmus MC Foundation en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Erasmus MC Foundation en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Erasmus MC Foundation geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Erasmus MC Foundation en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Erasmus MC Foundation daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Erasmus MC Foundation en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Erasmus MC Foundation wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: foundation@erasmusmc.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Erasmus MC Foundation jonger is dan 16 jaar, zal Erasmus MC Foundation, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Erasmus MC Foundation niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.


Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Erasmus MC Foundation en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.


Verwijderen van content

Erasmus MC Foundation en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.


Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.